Ανακοίνωση για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές που δεν υπέβαλλαν ηλεκτρονική εγγραφή.

Έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 157104/Α3/21 - 09 – 2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές που πέτυχαν σε Σχολές και τμήματα του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου να προσέλθουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι από αυτούς πρόσωπο, στο ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, έως την 18-10-2018 ημέρα Πέμπτη προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από τα εξής:

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ,
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
3. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τηλ. 2721045143
2721045134