Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του τμήματος πληροφορικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, έναν Τεχνικό Πληροφορικής για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:
υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των Υπηρεσιών και του Κέντρου Δικτύων σε θέματα πληροφορικής καθώς και τη βασική συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων για χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

[Κείμενο πρόσκλησης]