Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Iατροφαρμακευτική Περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών

Σύμφωνα με το νόμο 4452/2017(Α΄17) άρθρο 31 παρ.3 σχετικά με την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών, η περίθαλψη γίνεται πλέον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄83).

Ως εκ τούτου, δεν  εκδίδονται, ούτε  ανανεώνονται βιβλιάρια υγείας ανασφάλιστων φοιτητών ν.4009/2011, ΠΔ185/84 από την υπηρεσία του Ιδρύματος, Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας ΤΕΙ Πελοποννήσου. 

 

tanea

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019